Els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Cultura han posat en marxa una nova prestació econòmica extraordinària d’urgència per a professionals que van haver d’aturar l’activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per combatre la pandèmia de la Covid-19.

L’ajut s’adreça bàsicament a actors i actrius, músics, tècnics i professionals vinculats a les arts escèniques que fins a principis de maig no van poder accedir a cap prestació ni ajut per l’aturada forçosa del sector. La dotació és de 5 milions d’euros, aportats a parts iguals per cada departament.

La prestació extraordinària de la Generalitat serà d’una quantia equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d’inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97 euros per dia), i per tant l’import màxim serà de 1.024,38 euros.

L’ajut és una prestació social de pagament únic que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment del pressupost. Es preveu que pugui arribar a unes 6.000 persones.

Properament el Govern aprovarà la resolució de la convocatòria, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat, i que concretarà el procediment de la tramitació i la concessió de la prestació. La resolució de la sol·licitud es farà en el termini de 15 dies, i el pagament de l’ajut en 15 dies més.

Requisits

Per sol·licitar l’ajut cal ser major de 18 anys, estar empadronat i residir legalment a Catalunya, treballar de manera recurrent i com a mitjà fonamental de vida dins del sector de les arts escèniques. S’ha de trobar en un dels següents casos: treballadors per compte aliè que hagin cessat en la seva activitat per la crisi sanitària de la Covid-19; i treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica per la pandèmia.

En concret, la persona sol·licitant haurà d’haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020 superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

En el cas de persones amb una antiguitat inferior a un any en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

Així mateix, els ingressos econòmics de la persona sol·licitant durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts.

Per últim, s’aplicaran en el compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició les persones treballadores del règim especial d’artistes i les subjectes a la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics.

Incompatibilitats 

Aquesta prestació de la Generalitat és incompatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableixen els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig, períodes en els quals no han tingut accés a ajuts en la seva majoria.

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que tingui reconegudes la persona beneficiària o a les quals pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles prestacions.