El Govern espanyol ha sotmès a audiència pública l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual que transposa la Directiva europea aprovada fa dos anys. El termini per presentar al·legacions finalitza el 3 de desembre. El text actualitza la legislació a la realitat amb els nous actors del mercat audiovisual, ja que l’actual estableix obligacions gairebé únicament per a les operadores de TDT en obert.

L’Avantprojecte indica que els prestadors de serveis de comunicació audiovisual televisiu lineal hauran de reservar a obres audiovisuals europees el 51% del temps d’emissió. A més, el 50% d’aquest percentatge haurà de ser per a llengües oficials a Espanya, i d’aquest percentatge, el 10% per a obres de productores independents. Per la seva part, els prestadors de serveis televisius sota comanda hauran de reservar un 30% del seu catàleg a obres europees, la meitat del qual per a obres en llengües oficials a Espanya.

Pel que fa a la contribució financera a la promoció d’obra audiovisual europea, s’aplicarà a tots els prestadors de comunicació audiovisual televisiu lineal o sota comanda d’àmbit estatal o autonòmic, i també als prestadors de el servei de comunicació audiovisual televisiu lineal o sota comanda establerts en un altre estat membre que dirigeixen els seus serveis a Espanya.

Els prestadors amb una facturació generada pels seus serveis a Espanya superior a 50 milions d’euros a l’any hauran de destinar el 5% d’aquests ingressos al finançament d’obra audiovisual europea o a la contribució al Fons de Protecció de la Cinematografia. D’aquesta quantitat, un mínim de el 70% s’haurà de destinar a finançar obres audiovisuals de productores independents i un mínim de el 40% a pel·lícules cinematogràfiques de productores independents de qualsevol gènere en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat.

En el cas dels prestadors que generin una facturació a Espanya inferior a 50, hauran de destinar el 5% d’aquests ingressos al finançament d’obra audiovisual europea, a la compra de drets d’obra audiovisual europea acabada, o la contribució al Fons de Protecció de la Cinematografia. D’aquesta quantitat, com a mínim el 70% s’haurà de destinar a finançar obres de productores independents.

Els prestadors amb una facturació inferior a 10 milions a l’any en queden exempts.

El nou text també reforça la protecció dels menors contra els continguts perjudicials, ja sigui en serveis de TV lineal o sota comanda o en serveis d’intercanvi de vídeos. Així, es regulen les franges horàries de protecció reforçada en la televisió en obert, i s’estableix d’1 a 5 h com l’única possible per emetre continguts o publicitat de joc, esoterisme o paraciència. A més, tots els prestadors de serveis audiovisuals hauran d’oferir mecanismes de control parental o sistemes de codificació digital.

L’Avantprojecte de llei també flexibilitza els límits quantitatius de publicitat a la TV en obert i de pagament. Així, es passaria de l’actual límit de 12 minuts per hora a un màxim de 144 minuts entre les 6 i les 18 h, i a un màxim de 72 minuts de 18 a 24 h. A més, s’amplia l’actual prohibició de publicitat d’alcohol i tabac a tots els prestadors de serveis de comunicació audiovisual, incloses les plataformes d’intercanvi de vídeos , que han d’oferir als usuaris eines que permetin denunciar l’existència de continguts que incompleixin les limitacions.