L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg Programa.cat per al 2019, el sistema d’ajuts a les programacions estables municipals d’arts escèniques i musicals. La dotació és de 2.010.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 d’octubre.

Poden optar a aquests ajuts els ajuntaments de Catalunya o els ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritària de les entitats esmentades.

Les entitats sol·licitants i els equipaments on es duguin a terme els espectacles que optin a la subvenció han de formar part del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) com a “equipaments escènics i musicals locals bàsics” o com a “altres espais escènics i musicals locals” (els municipis de menys de 5.000 habitants en queden eximits). En el cas de la demarcació de Barcelona, s’ha d’estar adherit al protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de la Diputació.

La quantia de l’ajut no serà superior al 55% del cost subvencionable del projecte, que per a cadascun dels espectacles no pot superar els 8.000 euros (sense IVA).