L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. La dotació és de 3 milions d’euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d’octubre.

Per una banda, poden optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

  • Que tenien aprovada o programada una actuació professional o més d’una fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) o en espais que no constitueixen equipaments escènics o musicals en el cas de municipis de menys de 5.000 habitants.
  • Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
  • Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
  • Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
  • Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.

I per l’altra, poden optar als ajuts entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

  • Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
  • Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Les activitats que donen dret a l’ajut han d’haver estat cancel·lades o bé ajornades més enllà del 31 de desembre del 2020.

Aquesta línia contempla subvencionar amb el 80% les pèrdues d’ingrés de fins a 3.000 euros; amb el 70% entre els 3.000 i els 10.000 euros, i amb el 60% les pèrdues superiors als 10.000 euros (amb un màxim de 25.000).

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina en sigui la finalitat, de l’OSIC o l’ICEC convocades amb motiu de la crisi del coronavirus. Però són compatibles amb altres subvencions de l’OSIC o l’ICEC per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el de les pèrdues d’ingressos objecte de les subvencions.

També són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import no superi el de les pèrdues d’ingressos.