El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, han presentat un paquet amb vint mesures per protegir el sector cultural i minimitzar l’impacte de la crisi provocada pel coronavirus.

La proposta respon a la voluntat de compensar els perjudicis causats per la pandèmia en el conjunt dels sectors culturals; de pal·liar-ne els efectes en les entitats, empreses i col·lectius que hi treballen, i de contribuir a la seva recuperació i l’enfortiment un cop se superi la situació actual.

El paquet de mesures, que s’ha de tramitar i aprovar en diverses instàncies, serà d’aplicació sempre que la suspensió i/o reducció de l’activitat cultural programada s’hagi produït durant el període declarat com d’estat d’alarma i derivi, per tant, d’una causa de força major.

Mesures adreçades a beneficiris de subvencions i de línies de finançament

El Departament de Cultura ha proposat al Govern l’aprovació d’un Decret llei que possibiliti l’adopció d’un conjunt de mesures per evitar penalitzar les persones, entitats i empreses beneficiàries de subvencions en l’àmbit cultural, tant en el cas de les línies ja concedides com de les convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Així mateix, també es proposen mesures per a les línies que donen suport a activitats cancel·lades en aquest període i que no es puguin tornar a programar. A més, el Departament proposa reestructurar el seu pressupost i la cartera d’ajuts per prioritzar les línies que s’adrecin a pal·liar els efectes de la crisi sanitària en els sectors culturals.

Per a les subvencions i instruments financers ja concedits en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es proposa:

 • No revocar les subvencions concedides durant l’any 2020, o anteriorment si el període de justificació de l’ajut concedit no ha vençut, per la no consecució de la finalitat de l’activitat objecte de l’ajut.
 • No exigir als beneficiaris de les subvencions un percentatge mínim de despesa realitzada i justificada respecte del cost total de l’activitat objecte de la subvenció.

En ambdós casos, la subvenció a atorgar finalment s’ajustarà a la despesa que el beneficiari hagi realitzat o realitzi efectivament, de manera que s’evitarà la revocació total de l’ajut concedit.

 • Ampliar els terminis establerts per a la realització de l’activitat o de justificació de les subvencions concedides, de tal manera que, per acord dels òrgans designats dels ens que les atorguen, es pugui assolir el compliment de la finalitat de l’ajut.

Per a les subvencions i les eines de finançament, en forma d’aportacions reintegrables, convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, se sol·licita:

 • Permetre la reformulació de les bases de regulació de les línies d’ajut, atenent no només a la reducció de la subvenció prevista del Departament de Cultura, sinó també en relació amb altres eventuals fonts de finançament.
 • Flexibilitzar els terminis i les condicions de retorn de les aportacions reintegrables (ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que es faciliten en la doble modalitat de subvenció i préstec).
 • Incrementar el percentatge de bestreta de totes les subvencions en un 10%, amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses i entitats beneficiàries.

Quant a les mesures de suport específic per a activitats (concerts, espectacles, festivals, fires…) cancel·lades i que no es puguin reprogramar:

 • Garantir l’aportació del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors de l’esdeveniment i els proveïdors externs.

Mesures adreçades a tots els autònoms, empreses i entitats del sector

A banda de les mesures concretes aplicables a les línies de subvenció ja existents de la Conselleria, es proposa l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar el perjudici causat per l’estat d’alarma:

 • Impulsar, tant des de l’Institut Català de les Empreses Culturals com de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, línies d’ajuts específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels diferents sectors culturals, sempre que sigui com a conseqüència de les mesures preventives i de control de la infecció per la Covid-19 adoptades per les autoritats o organismes competents.
 • Incrementar les transferències i subvencions a les entitats participades pel Departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.

Mesures específiques per a les empreses culturals

Suport financer de l’ICEC per donar liquiditat a les empreses:

 • Posar en marxa, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat, de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de circulant de les empreses del sector cultural i dotar-les de liquiditat, L’import dels préstecs oscil·larà entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys i fins a un any de carència. La Conselleria assumeix el 80% del risc viu de totes les operacions.
 • Crear una línia de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any d’aquests préstecs.

Suport específic als mercats estratègics del Departament de Cultura:

 • En el cas de cancel·lació d’algun dels mercats estratègics, garantir l’aportació del Departament amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades –amb prioritat a les companyies catalanes–, mitigant la caiguda de contractacions i les afectacions per als treballadors de l’esdeveniment i els proveïdors externs.
 • Analitzar i aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats en aquests mercats, prenent com a paràmetre les contractacions de l’any 2019.

A banda, el Departament de Cultura, a través de l’ICEC i de l’OSIC, seguirà acompanyant i assessorant les empreses i les associacions representatives dels diversos sectors culturals per tal de garantir l’eficiència de les mesures proposades. En aquest sentit, properament es publicarà una guia resum de tots els ajuts i mesures adoptades per mitigar l’impacte del coronavirus.

Mesures relatives a les biblioteques públiques i al foment de la lectura

Entre les mesures que es proposen al Govern relatives a l’activitat de la xarxa de Biblioteques de Catalunya i el suport als sectors culturals que aquesta realitza, es proposa:

 • Reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.
 • Mantenir el calendari d’adquisicions del SAB per contribuir a minimitzar l’impacte de la Covid-19 en el sector del llibre.
 • Incrementar la compra de llicències per a llibres electrònics, amb l’objectiu de satisfer la demanda actual a eBiblio, que ha superat el 500%.
 • Facilitar als ajuntaments el manteniment dels seus programes de compres a llibreries.
 • Dissenyar un programa d’activitats de foment del consum cultural a la xarxa. Aquest no abastaria només la lectura, sinó que tindria la voluntat d’arribar a àmbits culturals molt diversos com visita i/o consulta a arxius, museus, jaciments, monuments i altres espais patrimonials, o la música i les arts escèniques en viu o qualsevol altre expressió en suport digital.

Mesures de dinamització de la cultura

 • Donar suport a la celebració d’una diada del llibre i la rosa “memorable” en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti, i d’acord amb tots els agents i sectors implicats. La voluntat és que sigui el símbol de “la represa de la normalitat i d’una nova etapa en què la cultura ha de tenir un protagonisme crucial”.
 • Donar suport a totes les iniciatives del món de la cultura que busquen acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a les seves llars, amb recomanacions de lectures, oferta de concerts, representacions de tota mena, audiovisuals, música, debats, jocs, etc. mitjançant les xarxes socials i internet. El Departament posa a la disposició del sector els seus mitjans, com l’Agenda Cultural, l’aplicació Vibra i l’etiqueta #joproposo per difondre-les.

Reunió virtual amb el sector

El president Quim Torra i la consellera Mariàngela Vilallonga divendres es van reunir telemàticament amb una nombrosa representació del món cultural, a la qual van presentar el paquet de propostes per fer front a les conseqüències del coronavirus. Torra va traslladar la voluntat que les mesures plantejades “siguin mesures que tiressin endavant la resta d’administracions públiques”. I amb aquesta finalitat es vol posar en marxa una taula de treball conjunta.

En la trobada virtual han participat la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l’Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón, i la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra.