La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha realitzat un informe on esmena parcialment el Projecte de reial decret per modificar el reglament de la Llei del cinema estatal. En línies generals, l’ens regulador valora positivament certs aspectes del text, com l’adaptació de determinats procediments a la nova normativa administrativa i la voluntat d’aclarir les activitats que es regulen, buscant oferir una major seguretat jurídica als operadors.

Amb tot, recomana realitzar una sèrie d’ajustaments per assegurar una millor interrelació amb la normativa audiovisual i les competències de la CNMC; per replantejar l’homologació vinculada al procediment de recompte d’espectadors i evitar possibles efectes indesitjats, i per incrementar l’eficàcia dels ajuts públics.

Més concretament, Competència recomana realitzar els següents ajustos:

• Millorar la delimitació de competències entre la CNMC i l’Institut de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals (ICAA):

– Qualificació per edats en les obres audiovisuals – L’ens considera que és una eina fonamental de protecció als menors, però el sistema vigent de qualificació és dual (cinema i mitjans audiovisuals). Es recomana que tant l’ICAA com la CNMC sol·licitin informes per intentar unificar criteris i evitar disparitats.

– Anuncis publicitaris de pel·lícules cinematogràfiques – La modificació sobre aquest aspecte diu que ha de regir-se per la normativa de comunicació audiovisual, tot i que es proposa que aquesta modificació es reculli en un altre precepte diferent al es planteja en l’esborrany.

– Avenços de les pel·lícules cinematogràfiques – Recomana que, si els avenços s’emeten per prestadors de serveis de comunicació audiovisual, es realitzin conforme al que determini l’autoritat audiovisual competent.

• Modificacions en el règim de coproduccions internacionals – La CNMC recomana una major documentació sobre els règims de suport existents en altres països. Així mateix, recorda les limitacions existents pel que fa a la territorialització de les despeses.

• Informació facilitada a l’hora d’efectuar el còmput d’espectadors – Recorda que els intercanvis d’informació poden afavorir conductes col·lusòries. Per aquest motiu, els Informes d’exhibició s’han de limitar a incorporar les dades que siguin estrictament necessàries per als fins als quals estan destinats.

• Generalització del procediment ordinari per al còmput d’espectadors de les pel·lícules cinematogràfiques – Recomana flexibilitzar o preveure una fase de transició per a sales que poguessin tenir dificultats a l’hora de complir amb els nous requisits. Així mateix, atès que el nou sistema de comunicació amb l’ICAA ha d’estar homologat, haurien d’emprar-se solucions tecnològiques que facilitin, en cas que així es decideixi voluntàriament, la tramesa d’informació de manera directa pels subjectes obligats.

• Acumulació en el règim de concessió d’ajudes – La CNMC diu que s’ha d’evitar subvencionar més de el 100% dels costos de la producció i s’han de respectar les regles d’acumulació recollides en la normativa d’ajudes exemptes de notificació de la UE.