El Consell de Ministres ha aprovat diverses mesures de suport la creació artística mitjançant un Reial decret llei, en la línia de les recomanacions de l’informe de la subcomissió de cultura per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista, aprovat per unanimitat al Congrés, i que proposa mesures tributàries i laborals per al sector.

D’entrada, a partir de l’1 de gener, l’IVA dels serveis professionals d’intèrprets, artistes, directors, tècnics, productors cinematogràfics i organitzadors d’obres teatrals i musicals baixarà del 21% actual al 10%.

El sector de professionals era l’únic al qual encara no s’havia retornat l’IVA al tipus reduït que el Govern del PP va pujar el setembre de 2012. El 2017, l’Executiu va rebaixar del 21 al 10% l’IVA de les entrades de teatres, circs, concerts, biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d’art i pinacoteques, i el passat estiu va fer el mateix amb les de cinema.

Protecció durant la inactivitat artística

El Reial decret llei també preveu que els artistes en espectacles públics podran continuar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat de forma voluntària, sempre i quan acreditin almenys 20 dies d’alta amb prestació real de serveis en l’any natural anterior.

Igualment queda protegida, durant els períodes d’inactivitat, la situació de les treballadores embarassades o en període de lactància natural fins que el fill compleixi nou mesos que no pugin continuar realitzant la seva activitat laboral d’artista en espectacles públics.

A més, el text també preveu que en el termini de sis mesos es procedirà a l’aprovació d’un decret llei per modificar la regulació de la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics per substituir l’actual.

Pensió i drets d’autor

El Reial decret llei també estableix que, en un termini màxim de sis mesos, el Govern aprovi una norma que reguli la compatibilitat de la pensió de jubilació amb les activitats dels professionals dedicats a la creació artística que cobrin per drets de propietat intel·lectual. Aquest reconeixement de la compatibilitat portaria aparellada una cotització de solidaritat del 8%, que en cas dels treballadors per compte aliè un 6% l’assumirà l’empresa.

Per altra banda, a partir de l’1 de gener es redueix del 19 al 15% la retenció d’IRPF que s’aplica als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l’autor, igualant-lo amb al d’aquest. Segons el Ministeri de Cultura, d’aquesta manera es beneficia, entre d’altres, als hereus de l’artista, perquè no els retinguin més que al propi autor.

Deducció fiscal cinematogràfica

L’Executiu també elimina les obligacions incloses en la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2018 que havien d’assumir els productors per acollir-se a la deducció fiscal per produir cinema internacional a Espanya. Ara s’estableix que es regularan per via reglamentària uns nous requisits que es considerin més adequats per potenciar l’efecte incentivador de les deduccions fiscals en la producció de cinema. El Govern preveu aprovar aquests reglament a principis d’any.