El Parlament va aprovar el passat divendres tres propostes de resolució diverses mesures específiques de suport per reactivar la cultura i pal·liar l’impacte de la crisi sanitària, i d’altres de més llarg abast.

Així doncs, s’insta a acordar un calendari perquè la partida de la Conselleria arribi al 2% del pressupost de la Generalitat; impulsar ajuts a empreses i treballadors; millorar les condicions laborals dels professionals de la cultura, i aplicar l’Estat de l’Artista, entre d’altres.

Les propostes aprovades van ser presentades per PSC, Junts per Catalunya i ERC, i Catalunya en Comú Podem, respectivament. A més, la cambra va rebutjar una quarta proposta presentada per la CUP.

Proposta de resolució del PSC

(Aprovada amb 129 vots a favor i 4 abstencions.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

• Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els grups parlamentaris i els diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

• Constituir una taula mixta de coordinació amb les altres administracions catalanes (diputacions, consells comarcals i ajuntaments) amb l’objectiu de coordinar els esforços de totes les administracions vers els sectors culturals.

• Incrementar el necessari diàleg i concertació amb el Ministeri de Cultura per tractar i prendre les mesures necessàries per mantenir el prestigi sobre les institucions culturals de rellevància espanyola, europea i internacional que té Catalunya.

• Presentar al Parlament de Catalunya, en el temps més breu possible, un estudi dels impactes directes i indirectes que ha causat la crisi sanitària de la Covid-19 en la cultura, tenint molt present els següents aspectes: a. La repercussió en els treballadors i treballadores del sector i els autònoms; b. L’impacte que les noves tecnologies han tingut en els sectors artístics, agreujat durant el confinament per la quantitat d’activitats realitzades sense remuneració; i c. Els contractes en l’àmbit digital i els seus efectes sobre els creadors i creadores.

• Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, un pla de desenvolupament de l’informe 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura, realitzat pel CoNCA a partir de les seves competències estatutàries. Aquest pla, que ha de comptar amb la col·laboració i participació del sector, ha de contemplar, entre altres mesures, l’elaboració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes específiques en els àmbits laboral, tributari, contractual i formatiu.

• Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, un pla d’impuls al mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultural, esportiva, social, d’innovació i científica, d’acord amb les competències estatutàries, amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament de la cultura i aportar recursos extraordinaris per a superar la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

• Estudiar la necessitat d’incloure en el tram autonòmic de l’IRPF una desgravació de la despesa en consum cultural amb un límit màxim a desgravar, mitjançant l’aportació de quotes d’abonament a una programació musical, teatral, llibreria, etc., o al consum cultural en general.

• Exigir el compliment de la llei per part de les televisions públiques, especialment Televisió de Catalunya, de dedicació del 6% anual dels ingressos (públics i privats) de les televisions públiques i del 5% anual dels ingressos de les televisions privades, a la producció audiovisual europea, amb la repercussió positiva que això ha de tenir per a la producció audiovisual catalana, tal com emana de la Llei general de comunicació audiovisual.

• En relació amb els crèdits concedits a les empreses i institucions culturals amb anterioritat a la crisi sanitària i encara pendents de liquidar, establir una moratòria d’entre sis mesos i un any a comptar des de la normalització de la situació provocada per la Covid-19.

• Flexibilitzar i millorar les contraprestacions de la línia de foment de la difusió de cinema en versió catalana original, doblada o subtitulada i de producció catalana en sales d’exhibició.

• Realitzar una campanya als mitjans de comunicació públics per reactivar l’oferta de cada sector cultural.

• Realitzar una campanya institucional dirigida als públics culturals per reactivar l’assistència als espectacles culturals.

• Analitzar la diversitat existent de fórmules jurídiques dels grans equipaments culturals de comú acord i diàleg amb els seus gestors i, si cal, adoptar les mesures corresponents.

• Implementar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere en la cultura, d’acord i en coherència amb la Moció 161/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de dones, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i aprovada al Ple del Parlament del dia 4 de juny de 2020, d’incloure la perspectiva de gènere en les mesures per lluitar contra la pandèmia.

• Analitzar l’afectació concreta que ha tingut la crisi en l’important teixit associatiu que forma la cultura popular i tradicional, com a garant de la conservació i difusió d’un llegat constitutiu del nostre patrimoni cultural i obrir una línia de subvencions i ajuts destinada a aquest col·lectiu per a garantir la seva viabilitat futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi de la COVID-19.

• Prendre les mesures de flexibilització pressupostària que calgui per garantir l’execució íntegra del migrat i insuficient pressupost de cultura.

El Parlament de Catalunya:

• Constata la necessitat de crear una comissió d’estudi integrada per les comissions d’Educació, Cultura, i Empresa i Coneixement (universitats) per abordar un Pla General per als Ensenyaments Artístics a Catalunya que abasti l’educació artística i cultural a l’educació obligatòria, els centres de formació especialitzats en les diferents etapes (elemental, professional i superior) independentment de la seva titularitat, garantint un sistema de finançament que no creï greuges per raó de la seva titularitat o qualsevol altre, i que faci realitat la plena incorporació dels ensenyaments artístics superiors a les coordenades universitàries, tot assegurant les condicions específiques que aquests ensenyaments requereixen.

Proposta de resolució de Junts per Catalunya i ERC

(Aprovada amb 121 vots a favor i 12 abstencions.)

Per tal d’atendre algunes de les reivindicacions dels creadors i les creadores del sector cultural, que a causa de la crisi de la Covid-19 s’han vist exponencialment agreujades, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

• Desenvolupar les mesures previstes en l’Estatut de l’Artista que són competència de la Generalitat de Catalunya.

• Sol·licitar al Govern de l’Estat l’impuls i desenvolupament de totes les mesures de l’àmbit laboral i fiscal, que queden fora de la competència de la Generalitat de Catalunya i que resten recollits a l’Estatut de l’Artista.

• Realitzar un Pla de comunicació per a la recuperació de la cultura amb l’objectiu de situar-la al lloc que mereix i que el públic torni a fer-ne un ús i consum habitual, de manera que dinamitzi el moviment cultural a tots els sectors.

• Redactar un Pla intensiu de projectes sectorials de rehabilitació del patrimoni que visualitzi la cultura com a mesura activadora de l’economia i per a la generació de l’ocupació local.

• En el marc de la represa, elaborar un projecte centrat en la indústria audiovisual amb l’objectiu d’atraure talent i empènyer en la creació de noves produccions i d’aquesta manera generar ocupació.

Proposta de resolució Catalunya en Comú Podem

(Aprovada per unanimitat.)

La resposta a l’impacte de la crisi econòmica que la pandèmia del Covid-19 deixa sobre el sector cultural ha d’estar fonamentada en els principis de la universalitat i l’equitat, de manera que les mesures a adoptar per les administracions públiques i, en aquest cas, per la Generalitat de Catalunya han de garantir l’accés universal arribant a tots els sectors culturals i evitar la concentració d’ajuts a unes poques empreses culturals. Així, caldrà vetllar per l’equitat de les mesures per a que se’n beneficiïn, especialment, les persones de la creació, les arts escèniques i musicals, de la producció.

Ara és més important que mai prioritzar l’accés a la cultura com un bé comú i fer-ho garantint-lo a totes les persones en igualtat de condicions. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

• Impulsar ajuts per a creadors i creadores, professionals tècnics, treballadors i treballadores del sector cultural intermitent, garantint la continuïtat i estabilitat d’un sector necessari pel país, que els permeti seguir generant cultura.

• Destinar el 30% del 1,5% cultural a la creació.

• Implantar el xec cultural per a persones i famílies amb pocs ingressos i les que han estat castigades per la crisi del Covid-19, per accedir a esdeveniments, espectacles i institucions culturals. D’aquesta manera, fomentar els públics i l’assistència i participació a espais culturals de forma equitativa.

• Donar suport al sector cultural amb la contractació d’artistes que exposen les seves creacions a través d’iniciatives vingudes dels treballadores i treballadores de la cultura amb propostes de teatre, dansa, música, circ, poesia o qualsevol altre disciplina, realitzades als carrers i places.

• Impulsar un cens de treballadors i treballadores de la cultura per tal d’aconseguir un epígraf d’Hisenda adequat a la seva realitat laboral.

• Vetllar per un canvi d’orientació de la Televisió pública de Catalunya per a que compleixi amb la funció de servei públic en la promoció, difusió, contractació i compra d’obres culturals de creació a Catalunya.

• Recuperar els contractes programa i rendició de comptes en tots els equipaments.

• Suprimir les subcontractacions en precari externalizades en els equipaments públics o sustentats amb recursos de la Generalitat.

• Afegir l’obligació de respectar els drets laborals i les equiparacions salarials en tots els concursos públics, participats o de titularitat de la Generalitat.

Proposta de resolució de la CUP

(Rebutjada amb 12 vots a favor, 85 en contra i 36 abstencions.)

La paralització de l’activitat i el treball cultural en el període d’estat d’alarma ha impactat de forma molt severa en les treballadores de la cultura i les arts i en tots els treballadors que la fan possible. El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, reconeix que “entre els sectors econòmics especialment afectats per la crisi i per les seves conseqüències es troba el de la cultura” i afegeix “(…) la qual cosa ha abocat els seus professionals a una pèrdua dràstica d’ingressos i a una situació crítica, atesa la seva fragilitat estructural”. Cal, doncs, tenir en compte les singularitats del sector i la importància social de la cultura a l’hora de planificar les polítiques públiques de represa. Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

• Facilitar la incorporació a un règim de treballadores intermitents de les treballadores de la cultura que englobi les diferents modalitats de treball cultural, des de la creació a les tasques de producció tècnica, logística o auxiliar.

• Crear una entitat pública de gestió de drets amb un funcionament democràtic, on totes les parts implicades tinguin veu i vot, i amb una gestió transparent i equànime a totes les manifestacions artístiques.

• Dur a terme una reforma integral de la política d’adjudicació de subvencions i contractes per evitar tràfic d’influències, favoritismes i vulneració de drets laborals, fent que el màxim nombre de subvencions tingui repercussió directament en les treballadores que generen cultura.

• Reformar la llei de representativitat sindical per permetre als sindicats d’artistes accedir directament a les taules de negociació.

• Crear un pla de xoc públic i ambiciós per a la cultura que inclogui la recuperació de la gestió pública de tots els equipaments culturals i que fomenti una programació cultural intensiva en aquests espais, gestionionada de manera transparent.

• Aplicar la Llei Orgànica 3/2007 d’igualtat i per garantir una programació paritària.