El Consell Executiu ha aprovat el Decret del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya per tal d’impulsar, consolidar i institucionalitzar aquest àmbit de creació cultural. L’objectiu és consolidar la coordinació i cooperació entre els diferents equipaments, de manera que el SPEAVC absorbeix la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, creada el 2010.

Així doncs, el SPEAVC es configura com el sistema propi del conjunt d’entitats titulars d’equipaments d’arts visuals participats per la Generalitat i ens locals que promouen i gestionen programacions en aquest àmbit en equipaments de titularitat pública o privada.

Amb el Sistema es vol garantir l’equilibri territorial, especialment de les pràctiques artístiques contemporànies i la major qualitat artística, tècnica i professional, assenyala el Departament de Cultura.

El Decret es construeix sobre tres eixos: el conceptual, el material i l’organitzatiu.

En primer lloc, en l’àmbit conceptual, l’objectiu del decret és reconfigurar l’antiga Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya i convertir-la en un sistema de coordinació i la cooperació.

Pel que fa al material, la finalitat és promoure i articular un marc estable de col·laboració entre els equipaments d’arts visuals que es tradueixi en accions de cooperació entre ells i generi un enriquiment en aquest sentit. En aquest sentit, el MACBA s’incorpora al nou sistema per tal d’estructurar en diferents categories la cooperació territorial entre els equipaments. Els altres equipaments es classifiquen en centres territorials d’arts visuals, centres i espais locals d’arts visuals, i altres espais d’arts visuals.

Finalment, l’eix organitzatiu té el propòsit de simplificar la composició i reordenar les funcions de cada òrgan per tal de fomentar la dimensió cooperativa del Sistema.

Les principals funcions del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya seran les següents:

 • Establir un marc que possibiliti la coordinació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat, en matèria d’equipaments d’arts visuals, i dels ens locals de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia local.
 • Canalitzar el suport públic de la Generalitat.
 • Coordinar i racionalitzar els recursos dels diferents agents que intervenen en l’àmbit de les arts visuals.
 • Fomentar la integració dels sectors de creació, producció, exhibició i difusió.
 • Garantir l’equilibri territorial de les programacions, especialment de les pràctiques artístiques contemporànies i les de major qualitat artística, tècnica i professional.
 • Promoure l’activitat dels creadors que resideixin i treballin a Catalunya en els equipaments d’arts visuals del Sistema.
 • Promoure la projecció exterior dels equipaments d’arts visuals.
 • Fomentar i articular la cooperació dels equipaments d’arts visuals.
 • Vetllar pel compliment de les obligacions derivades de la integració al Sistema.
 • Promoure les bones pràctiques de les entitats integrades al Sistema.
 • Dissenyar estratègies, establir plans i executar accions per al desenvolupament i aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de les arts visuals.
 • Dissenyar estratègies, establir plans i executar accions per al desenvolupament i aplicació de les polítiques d’accessibilitat en l’àmbit de les arts visuals.