El Consell Executiu ha aprovat ratificar la modificació dels estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, la qual resta pendent de la seva aprovació per part de les altres administracions que en formen part.

Els nous estatuts amplien l’objecte del Museu (la creació i la gestió com a centre de recollida, estudi, conservació i exposició de les col·leccions i dels fons que l’integren) i atribueixen al Consorci la funció de donar suport a la xarxa de museus de Lleida i Aran, així com a la gestió de serveis de suport a les xarxes territorials i temàtiques dels museus del territori i altres funcions anàlogues.

La modificació dels estatuts respon a la necessitat d’adaptar-los al nou règim jurídic dels consorcis i dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal de règim jurídic del sector públic de 2015.

Amb els nous estatuts, el Museu de Lleida quedarà adscrit a la Generalitat el que implica estar subjecte al seu règim de pressupostació, comptabilitat i control, així com al règim jurídic del seu personal.

El nou document també modifica el percentatge que aporten les entitats consorciades, adaptant-lo a la realitat, ja que els dels actuals estatuts no es compleixen. Així, la Generalitat aportaria el 50% del finançament públic (ara està establert en el 25%); la Diputació de Lleida, el 25% (en comptes del 32,5% actual); l’Ajuntament de Lleida, el 24% (també té assignat un 32,5%), i el Consell Comarcal del Segrià l’1% (en lloc del 5% d’ara). Per la seva part, el Bisbat de Lleida quedaria exempt d’aportacions (ara havia de finançar un 5%).

Els nous estatuts modifiquen la composició del plenari i la comissió executiva, ja que ara tots els integrants del Consorci tenen el mateix pes. En el nou text, el plenari queda format per sis representants de la Generalitat (a banda de la presidència, per a la Conselleria de Cultura), dos de la Diputació, dos de l’Ajuntament, un del Consell Comarcal, i un altre del Bisbat. Per la seva part, la comissió executiva queda composat per quatre persones a proposta de la Generalitat, i quatre més de la resta, una per integrant.

També s’afegeixen clàusules per limitar les activitats del Consorci si les entitats consorciades incompleixen els compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus, i l’obligació d’acreditar degudament les aportacions compromeses amb caràcter previ a la realització d’activitats pressupostades. Així mateix, s’ha ampliat la regulació dels estatuts sobre separació, dissolució i liquidació del Consorci.