El Consell Executiu ha autoritzat la modificació dels estatuts de Teatre Nacional de Catalunya i n’ha aprovat un nou text refós per tal que s’adapti a la normativa de la llei de societats.

Aquesta aprovació per part del Govern suposa l’autorització al representant de la Generalitat en la junta general de TNC perquè voti a favor de la modificació. El TNC és una societat mercantil, íntegrament participada per la Generalitat i adscrita al Departament de Cultura.

El 22 de maig i el 24 d’octubre de l’any passat, el consell d’administració del TNC va acordar modificar els seus estatuts per tal d’actualitzar-ne el text i adaptar-lo a la legislació mercantil vigent.

La modificació aprovada suposa, entre altres coses, que tot i que la denominació legal de la societat és Teatre Nacional de Catalunya, S.A., l’entitat pugui emprar com a nom comercial la denominació Teatre Nacional de Catalunya i les seves sigles.

Les modificacions acordades també amplien l’objecte per tal que pugui cedir espectacles i produccions pròpies a tercers; difondre i promoure les arts escèniques i l’activitat pròpia del teatre; organitzar jornades, i dissenyar i impartir cursos de formació relacionats amb les arts escèniques.

Els nous estatuts també regulen modificacions sobre l’emissió de títols de propietat de la societat, així com les formes pràctiques per convocar la seva junta general, quins poden ser els seus assistents o quin tipus de participació telemàtica hi pot haver.

El nou text també regula la metodologia per constituir i modificar el consell d’administració del TNC, i es remet genèricament a la legislació sobre societats de capital per concretar que correspon al Govern de la Generalitat la decisió sobre qüestions com la dissolució o la liquidació.