El Govern ha aprovat un pla d’actuació per al foment de la llengua, les tradicions i la cultura araneses a través de l’Institut Obert de Catalunya del Departament d’Educació.

Aquesta actuació, que es posa en marxa aquest any, preveu com es concretarà l’oferta a l’IOC, la creació d’un espai en xarxa com a repositori d’ús compartit pels professors, i reprendre la publicació definitiva dels currículums oficials en estudis de l’aranès en els diferents nivells d’ensenyament.

Pel que fa a la concreció de l’oferta, es durà a terme una convocatòria d’una jornada de participació amb experts en la matèria, per definir l’oferta més ajustada per contribuir a la difusió de la llengua i la cultura occitanes arreu del territori, se’n definiran els continguts i es concretarà el perfil dels professionals que podran impartir la formació.

Quant a la creació de l’espai en xarxa com a repositori d’ús compartit, que serà d’accés per a tots els experts assistents a la jornada, comptarà amb aportacions d’articles, presentacions, unitats didàctiques i formatives, i altres materials que ajudin a la preparació dels materials curriculars vinculats a l’oferta formativa.

També es crearà i gestionarà un espai virtual per al coneixement, documentació i aprofitament pedagògic del patrimoni arquitectònic i cultural de l’Aran, que serà obert a tots els centres educatius de Catalunya, disponible de cara al curs 2019-2020, amb oferta dels materials i les propostes didàctiques elaborades per professorat especialista.