El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha plantejat una sèrie de mesures que considera “necessàries” per fer front a l’impacte de la crisi del coronavirus i donar suport, especialment als artistes i les persones en règim d’autònoms.

El CoNCA estructura les seves peticions segons el tipus d’administració:

Ajuntaments

 • Articulació de mecanismes que permetin fer front al pagament de les activitats culturals compromeses i suspeses, per tal de no perjudicar els actors implicats.
 • Aprovació de plans d’ajuda locals per als sectors culturals en tots els àmbits, mitjançant l’avançament de convenis i l’obertura de convocatòries extraordinàries.
 • Ajornament i facilitats per al pagament de l’IBI dels locals on es porten a terme activitats culturals.
 • Abonament amb caràcter d’urgència de les actuacions o qualssevol prestacions que ja hagin estat realitzades.

Organismes supramunicipals

 • Activació de recursos d’emergència específics de l’àmbit de la cultura des de les diputacions i els consells comarcals.

Generalitat

 • Pagament immediat de les subvencions concedides durant el 2020 i dels imports pendents de les subvencions del 2019.
 • Manteniment de totes les convocatòries d’ajuts previstes per al 2020 tot i la situació d’excepcionalitat causada per la crisi sanitària.
 • Disseny de noves convocatòries d’ajuts durant el 2020 que tinguin com a finalitat l’impuls de l’activitat cultural un cop superada la situació de confinament.
 • Obertura de línies de suport finalistes per a despeses d’estructura de les organitzacions i empreses culturals.
 • Garantia d’una renda bàsica per a tots els creadors i els professionals de la cultura que degut a la crisi del Covid-19 hagin perdut les seves fonts d’ingressos.
 • Reestructuració del pressupost per garantir el 2% dedicat a cultura.

Govern de l’Estat

 • Ajornament i facilitats de pagament de les liquidacions de l’Impost del Valor Afegit del primer i el segon trimestre.
 • Ajornament i facilitats de pagament de les quotes de Seguretat Social de les persones acollides al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Impuls d’una prestació excepcional durant el període de confinament per a treballadors de la cultura i creadors que s’hagin quedat a l’atur i que no compleixin els requisits complets per accedir-hi.

Per la seva part, el CoNCA properament activarà el Canal Emergència, un recurs que té per objectiu recollir les demandes dels sectors culturals i l’acompanyament personalitzat dels seus agents. L’ens també preveu obrir un canal de reflexió sobre el futur de la cultura després d’aquesta crisi amb la participació d’un ampli ventall de veus del país.