El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha aprovat un informe previ sobre el Projecte de decret llei del Govern que modifica la normativa audiovisual catalana per transposar la Directiva europea aprovada el novembre de 2018.

El termini per adoptar la Directiva va finalitzar el passat 19 de setembre, i en el preàmbul del Projecte de decret llei es manifesta la necessitat del desenvolupament normatiu perquè el Govern espanyol, a qui correspon en primer terme la transposició de les directives comunitàries, encara no ho ha fet (com bona part dels estats membres).

En aquest sentit, l’Executiu recorda que l’Estatut de Catalunya diu que “en el cas que la Unió Europea estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l’Estat, la Generalitat pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees”. La manca de transposició dintre del període estipulat provoca una gran inseguretat jurídica, segons el Govern.

Amb tot, el Consell de l’Audiovisual considera, i així ho consigna en el seu informe, que s’hagués pogut elaborar una nova llei de l’audiovisual més que modificar la vigent.

L’acord pel qual s’aprova l’informe preceptiu sobre el Projecte de decret llei de modificació de la normativa audiovisual ha comptat amb el vot favorable de Roger Loppacher i Yvonne Griley, i el contrari de Daniel Sirera i Carme Figueras (que han emès sengles vots particulars), de manera que s’ha decantat pel vot de qualitat del president.

Àmbit d’aplicació

El Projecte de decret llei amplia la relació de subjectes previstos en la Llei de comunicació audiovisual, en resposta al fet que l’actual ecosistema n’ha incorporat de nous en la cadena de valor de la provisió de continguts. Entre els prestadors que entren a formar part de l’àmbit d’aplicació de la normativa hi ha, entre d’altres, les plataformes d’intercanvi de vídeos que tenen el domicili a Catalunya o que hi exerceixen principalment les seves activitats, així com les plataformes d’intercanvi de vídeos que es dirigeixen al públic de Catalunya.

Lluita contra el discurs d’odi i més protecció per als menors

El Projecte de decret llei suposa estendre la regulació als serveis d’intercanvi de vídeos. En aquest sentit, el CAC ha de vetllar perquè aquests serveis i els de comunicació audiovisual no incloguin continguts que incitin a la violència o a l’odi dirigits contra un grup de persones o un membre d’un grup per raó de raça, color, orígens ètnics o altres característiques; ni continguts que provoquin públicament a la comissió d’un delicte de terrorisme.

Igualment, el text recull els drets de la infància i l’adolescència en relació amb els serveis de comunicació audiovisual i els de plataforma d’intercanvi de vídeos. Així mateix, les dades personals de menors recollits o generats per prestadors de serveis de comunicació i prestadors de plataformes d’intercanvi de vídeos no poden ser tractades amb fins comercials.

Impuls del català en les noves plataformes

El Projecte de decret s’inspira en les noves previsions de la Directiva pel que fa a les obres europees i incorpora l’obligació que els serveis de comunicació audiovisual a petició disposin en els seus catàlegs de la reserva del 30% d’obres audiovisuals europees en tot moment, garantint-ne la seva prominència. D’aquest 30%, el 50% (o sigui, el 15% del total) haurà de ser d’obres audiovisuals europees en llengua catalana o en aranès. El CAC haurà de determinar mitjançant instrucció els criteris per garantir la prominència d’aquests continguts, així com la fórmula del càlcul del percentatge del 30% d’acord amb les directrius que estableixi la Comissió Europea.

Més competències per al CAC

En línia amb l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la Directiva als serveis d’intercanvi de vídeos, el Projecte de decret llei incorpora a la normativa catalana una sèrie de mesures de protecció. Així, el text estableix que, sens perjudici d’allò que disposa la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el CAC ha de vetllar perquè les plataformes d’intercanvi de vídeos adoptin les mesures adequades per protegir als menors. També preveu que el CAC haurà de vetllar perquè aquestes plataformes adoptin les mesures necessàries per protegir el públic en general davant dels continguts que incitin a la violència o a l’odi.

L’ens regulador també haurà de vetllar perquè les plataforma d’intercanvi de vídeos adoptin les mesures adequades per al compliment d’obligacions en matèria de comunicacions comercials audiovisuals, com ara la publicitat prohibida, la transparència i la informació.

Igualment, el Consell de l’Audiovisual haurà d’impulsar que les plataformes adoptin codis de conducta en matèria d’aliments i begudes poc saludables, de la publicitat de joc i apostes, de senyalització de continguts i, finalment, de mesures per evitar la desinformació en línia.