L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a l’organització d’activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques professionals a través de festivals, cicles i esdeveniments similars per a l’any 2020. La dotació és d’1.470.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 2 de juliol.

La periodicitat dels festivals, cicles i mostres pot ser anual o bianual amb una durada màxima de quatre mesos. A més, s’han d’haver celebrat un mínim de dues edicions consecutives amb anterioritat.

Poden optar a aquesta línia d’ajuts els esdeveniments promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats, així com els promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses. No hi poden optar les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural, així com l’Ajuntament de Barcelona i ens públics vinculats o dependents.

Queden excloses d’aquestes bases els festivals, cicles i esdeveniments similars de música; els d’equipaments que tinguin el suport econòmic de l’OSIC a través d’un contracte programa o conveni; els de consorcis o organismes dels quals formi part el Departament de Cultura o li doni suport econòmic amb altres fórmules de col·laboració; els que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les activitats; les activitats incloses en les programacions estables promogudes per les corporacions locals; els inclosos dins la programació de la festa major del municipi on es dugui a terme; les activitats vinculades a la indústria cultural; els esdeveniments relacionats amb la formació que estiguin promoguts des de l’àmbit acadèmic.

Es consideren despeses subvencionables els caixets, honoraris i nòmines d’artistes; les espeses de personal i de direcció de l’organització; altres despeses directament relacionades amb l’activitat de la companyia i artistes programats; la contractació de serveis tècnics i professionals; l’adquisició de materials i bens fungibles; el lloguer de material i d’equips tècnics; les despeses de promoció, difusió i publicació en diferents suports; i el lloguer d’espais diferents a la seu, i les fitxes tècniques.