L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022. La dotació és de 400.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 d’abril.

Aquesta línia d’ajuts consta de tres modalitats: per a plans directors, plans d’ús i manteniment, i instruments urbanístics de protecció de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

Són subvencionables les despeses pels treballs tècnics de realització del pla i pels treballs necessaris per extreure dades i estudis previs per a un millor coneixement de l’immoble i el seu entorn, sempre que es facin durant el bienni que preveu la convocatòria.

La quantia de la subvenció no pot ser superior al 70% del cost total dels treballs, amb un màxim de 25.000 euros.