L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. La dotació és de 2 milions d’euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d’octubre.

Poden optar a aquestes subvencions les fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats culturals.

La quantia de la subvenció pot arribar al 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Són subvencionables les despeses estructurals a les quals s’han fet front tant durant l’estat d’alarma com en el període posterior fins que es pugui reprendre l’activitat en un 70% respecte al 2019, d’acord amb el ritme de desconfinament que preveuen els decrets de pròrroga, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2020.

Les despeses estructurals subvencionables són lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina en sigui la finalitat, de l’OSIC o l’ICEC convocades amb motiu de la crisi del coronavirus. Però són compatibles amb altres subvencions de l’OSIC o l’ICEC per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que desenvolupa la beneficiària.

També són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import no superi el cost de l’activitat.