L’Associació de Museòlegs de Catalunya ha expressat de nou el seu rebuig als procediments que algunes administracions i ens públics de gestió d’equipaments museístics i patrimonials adopten per a la provisió de càrrecs directius. En aquest sentit, l’entitat ha tornat a reclamar la necessitat de convocar concursos públics.

“Aquests processos no garanteixen ni la transparència ni l’aplicació de criteris de professionalitat, mèrit i capacitat que haurien de ser presents en qualsevol procés que estigui destinat a situar al capdavant d’una institució pública i d’un equip de professionals, a la persona que ha d’assumir una responsabilitat màxima de gestionar i coordinar una institució cultural al servei de la ciutadania”, afirma en un comunicat la junta de l’AMC.

L’entitat justifica la seva demanda de concursos públics per la “necessària” transparència dels processos de selecció; la recerca d’un nivell professional i d’unes competències adequades i contrastades; i per la contribució que un concurs públic pot aportar al debat de les diferents perspectives que es plantegen sobre el caràcter de la gestió i l’orientació conceptual dels equipaments.

L’AMC reconeix que aquests arguments ja han estat assumits per algunes administracions i institucions, però denuncien que d’altres “persisteixen en pràctiques marcades per l’opacitat i la discrecionalitat, que estan absolutament mancades de legitimació, tot i que emparades en la cobertura legal d’unes normes i estatuts generades per elles mateixes i concebudes per a continuar duent a terme pràctiques que la societat del segle XXI rebutja absolutament”.

L’Associació de Museòlegs de Catalunya reitera la necessitat de dissenyar processos de selecció per a la designació de la direcció dels equipaments museístics i patrimonials que es caracteritzin per:

  • La convocatòria d’un procediment públic mitjançant unes bases en les quals s’estableixin clarament tots els passos del procés i on es garanteixi l’aplicació de criteris d’avaluació clars i prèviament definits, conceptual i metodològicament, per tal de suprimir la discrecionalitat en la valoració de candidats i candidates.
  • La constitució de comissions o ens de valoració formats per persones de tarannà independent amb solvència professional i intel·lectual contrastada i coneixedors de les institucions i del patrimoni que gestionen, per tal de poder garantir que la persona guanyadora del procés resulti del contrast equànime de mèrits, capacitats i pertinència de les propostes avaluades.
  • L’exigència de la presentació d’un projecte que aporti una visió i unes línies d’actuació per a un període de temps prou llarg per poder avaluar-ne els resultats i que constitueixi un pilar fonamental sobre el qual es basi la decisió del jurat.

L’AMC es mostra convençuda que l’adopció d’aquestes pràctiques beneficia les pròpies institucions i, en conseqüència, els serveis que ofereixen a la ciutadania. D’aquesta forma, diu, s’impulsen “valors de qualitat, coherència i pluralitat”, i es posa de manifest “el compromís de transparència i pràctiques de bon govern que haurien d’assumir, de debò, totes les administracions públiques en els temps actuals”.