El PEN Català reclama a Carme Arenas 373.000 euros per les suposades irregularitats econòmiques detectades durant la seva etapa com a presidenta de l’entitat (2010-2018) i secretària general (2002-2010).

Dimarts es va celebrar una assemblea general extraordinària en què es va aprovar –per 169 vots a favor, 24 en contra i 5 en blanc– autoritzar la junta a emprendre una acció de responsabilitat contra Arenas “pel rescabalament dels danys econòmics causats a l’associació”. Amb tot, la junta està facultada per intentar trobar una solució pactada entre les parts.

El ‘modus operandi’

El juny de 2018, a la setmana de prendre possessió la nova junta del PEN Català (amb sis dels nou membres que repetien), es va detectar “un error comptable” que va portar a refer tots els balanços i es va descobrir una quantitat de 40.000 euros que no tenia la seva “justificació”, va explicar aquest dimecres en roda de premsa la nova presidenta, Àngels Gregori.

Com que les explicacions de la seva predecessora no van convèncer, a l’octubre es va encarregar un informa jurídic i econòmic de 2015 a 2018 (els exercicis fiscalment no prescrits), que va detectar diversos pagaments efectuats a Arenas: 45.300 euros el 2015; 48.700 el 2016; 41.300 el 2017, i 4.500 euros el 2018.

Els abonaments figuraven als comptes, però no estaven justificats amb factures per prestacions de serveis, sinó amb rebuts, amb xecs al portador signats i cobrats per ella mateixa, i en quantitats inferiors a 1.000 euros. “Eren retribucions no aprovades per la junta”, assenyala Gregori.

Després de contractar un despatx d’advocats per aclarir la situació, es va constatar que les quantitats cobrades havien estat més: 75.000 euros el 2007; 70.000 el 2008; 118.000 el 2009; 73.500 el 2010; 69.000 el 2011; 46.400 el 2012; 37.800 el 2013; 34.000 el 2014, i 41.400 euros el 2015.

Carme Arenas va percebre els diners mitjançant retirades en efectiu amb una periodicitat mensual, i a partir de 2010 amb xecs al portador que ella mateixa signava, segons l’actual presidenta de l’entitat. La seva predecessora firmava rebuts mensuals en la gran majoria amb el concepte de direcció i coordinació del PEN, amb quantitats a les quals no es practicaven retencions fiscals.

L’altra font d’ingressos eren factures per prestació de serveis efectuades per ella en favor del PEN i que es pagaven per transferència bancària, en les quals sí es practicava la corresponent retenció fiscal.

Segons Àngels Gregori, sobre les retribucions d’Arenas només consta un acord de la junta del 15 de desembre del 2001 perquè cobrés 600 euros al mes per tasques de secretaria.

La xifra total comptabilitzada cobrada per Carme Arenas puja a 657.374 euros. A aquesta quantitat se li ha de restar el que li va reconèixer la junta “des d’un posicionament benèvol” en concepte de secretaria i comissió de serveis, 247.200 euros. Els 373.000 euros de diferència són els que reclama l’entitat.

Comissió de serveis a Ensenyament

En els arxius del PEN Català consta que, per acord amb el Departament d’Ensenyament, es va destinar a Arenas (funcionària de la Conselleria) en comissió de serveis al PEN i la pròpia entitat n’assumia la remuneració. “Aquesta comissió es va prolongar de setembre del 2006 a setembre del 2012, quan Arenas reingressa al Departament d’Ensenyament”, segons Gregori. Però de tot això “no n’hi ha cap constància documental que s’aprovés o en tingués constància els membres de la junta”, afegeix.

La justificació d’Arenas, va explicar el vicepresident del PEN Català, Jaume Subirana, és que feia una feina i per aquesta havia de tenir una retribució similar a la que tingués si treballava al Departament. “Això no ho podia tenir en un contracte i es feia en base a una sèrie de factures i amb xecs al portador retirats mensualment”. Subirana va afirmar que “hi ha irregularitats fiscals i que el conjunt del volum de les quantitats mensuals i anuals és superior al que seria normal, i és això que intentem discutir des de fa mesos amb Arenas i els seus representants”.