El Consell Executiu ha aprovat la modificació de l’estructura organitzativa del Departament de Cultura, la qual inclou diversos canvis. L’objectiu és doble: perfeccionar el model organitzatiu de la Conselleria reconduint l’actual situació de “dispersió normativa”, i adequar-ne l’estructura per afrontar els nous reptes de la gestió cultural i les relacions amb la ciutadania.

Entre els canvis adoptats, destaca el traspàs de la gestió de l’Arts Santa Mònica a l’Institut Català de les Empreses Culturals. El Departament afirma que la mesura permetrà una millora qualitativa pel que fa a la gestió de la seva activitat, ja que la nova forma jurídica “és la més idònia per a la missió” de l’espai. A més, assenyala que aquest traspàs “conclou el procés de desconcentració de la gestió de les polítiques vinculades amb l’impuls de la creativitat artística i el desenvolupament del talent cultural”.

Per la seva part, la Direcció General de Cooperació Cultural ha estat rebatejada com a Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. Amb aquesta nova denominació es busca donar més rellevància a cada àmbit sectorial sobre el qual actua.

En l’àmbit de la Direcció General de Política Lingüística s’ha creat l’Àrea de Foment de l’Occità i la Llengua de Signes Catalana, a la qual s’atribueixen funcions específiques de promoció d’actuacions per garantir la seva presència i ús. Amb aquesta mesura es vol donar un nou impuls perquè es visualitzi millor a la feina que ja es venia desenvolupant.

Una altra novetat és que la Biblioteca de Catalunya passa a relacionar-se directament amb el Departament de Cultura a través de Secretaria General i deixa de dependre de la Direcció General del Patrimoni Cultural.

Quant a la resta d’unitats directives, el Gabinet Tècnic depenent de la Secretaria General incorporarà un servei amb funcions relacionades amb l’elaboració d’estudis, estadística, avaluació i transparència. A la Direcció de Serveis, es revisa la distribució actual de funcions en l’àmbit d’organització per facilitar la gestió i poder afrontar amb més garanties els reptes plantejats per l’administració digital.

Canvis a Patrimoni Cultural

La Direcció General del Patrimoni Cultural presenta diverses novetats. Per una banda, es crea un nou servei a través del qual es vehicularan les funcions de suport al Sistema d’Arxius de Catalunya i les competències en matèria de gestió documental.

A més, el Servei de Coordinació General d’Arxius passa a denominar-se Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals per posar en valor el territori.

I pel que fa al patrimoni arqueològic i paleontològic, es potencia l’acció preventiva amb la creació d’una unitat que centra la seva activitat en la protecció i la difusió, assumint funcions d’assessorament tècnic en matèria de protecció, inspecció i control i impuls de l’activitat de recerca.